Vad säger forskningen om ofrivillig skolfrånvaro?

”När det gäller åtgärder behöver det finnas en flexibilitet på skolan och en beredskap och ett mod att tänka utanför ramarna utifrån elevens individuella situation”. (SOU 2016:94 s. 478)

För elever med ofrivillig skolfrånvaro handlar det om att bygga tillit, hopp och relation vilket kräver flexibla lösningar i form av samtal och undervisning på andra platser än skolan samt att eleverna erbjuds möjlighet att arbeta med uppgifter som hjälper dem att återvinna sin självkänsla och stärker deras självförtroende. Uppgifterna kan med fördel vara utan anknytning till skolarbete till en början. Det behövs andra skolalternativ och att beslutsfattare vågar “tänka utanför boxen”. En alternativ skolgång, en form av hemundervisning, skulle kunna ske i stallet.

Vad säger forskningen om hästunderstödda insatser?

En rad studier som innefattar hästunderstött socialt arbete, hästunderstött lärande eller hästunderstödd aktivitet för ungdomar i riskzon visar på positiva resultat vad gäller självkänsla, självuppfattning, kommunikation, tillit, lindring av ångest, minskad isolering, självacceptans, impulsreglering, större lust att slutföra uppgifter, ökad känsla av hopp och minskad depression.

”Hästen hade en lugnande effekt på ungdomarna, vilket gjorde att de upplevde sig vara mer i nuet och kunde frigöra sig från sina negativa tankar och känslor om sig själva genom den icke-verbala, icke-värderande återkoppling som de upplevde att de fick genom hästen… Istället för att ungdomarna fick prestationsångest eller blev rädda för att misslyckas kunde hästen minska motståndet till förändring hos ungdomarna.” (Hästunderstött socialt arbete Carlsson, s. 80)

 

Stallmiljön är för många ungdomar helt okänd och kanske lite skrämmande. Att vistas i stallet ger många nya upplevelser, t ex möten med olika djur, små och stora, frisk luft och en mängd praktiska arbetsuppgifter som behöver utföras. Eleverna utmanas och tvingas att vistas utanför sin komfort zon vilket skapar nya erfarenheter och bidrar till lärande och utveckling. Elever med långvarig frånvaro behöver nya pedagogiska och flexibla lösningar som bygger på elevernas individuella behov. Närvaron av en tillitsfull vuxen, positivt bemötande och en möjlighet att skapa förtroendefulla relationer i en miljö där eleven trivs och känner sig sedd, är avgörande för att eleverna ska återgå till någon form av studier.

(Frederick et al, 2015, Burgon, 2011, Hauge et al 2014, Strand 2013, Hallberg, 2008, Skolverket, 2010).

”Pysen gjorde att jag kunde vara mig själv och vara för mig själv om jag ville. Och har man någon att ta ansvar för fastnar man inte bara i sina egna tankar. Man får tänka nya tankar.” (Forsling, Flickan och hästen s. 29)